Japanese Phrases

NEED TO KNOW

Hello                                                                    ohayoo gozaimas

Yes                                                                        hai

Yes please                                                           ii des ne / hai oneigaishimas

No                                                                         iie

No thanks                                                            Iie keko des

My name is [X]                                                    watashi wa [X] des

Good afternoon                                                 konnichiwa

Good evening                                                     konbanwa

Pleased to meet you                                          doozo yoroshiku

How do you do?                                                 hajimemashite

Please                                                                   kudasai / onegaishimas

Thank you                                                            arigato

Help!                                                                     taskete

Excuse me                                                            summimasen

Goodbye                                                               sayounara

Turn left / right                                                    hidari / migi e magate kudasai

GAME TIME

What a try!                                                           sugoy torai!

What a kick!                                                         sugoy kikku!

Thanks for the game                                          shiai, arigato

That was a great game                                      subarashi shiai deshta ne

You’re a good player                                          umai, des ne

What’s the score?                                               skoa wa do des ka?

Play well                                                               ganbatte kudasai!

I’ll do my best                                                      ganbarimas!

Let’s do our best                                                 ganbarimasho!

FOOD

I like that                                                              kore wa ski des!

That was delicious!                                             oishi katta des

thank you for the meal (before)                       itadakimas

thank you for the meal (after)                          gochisoosama

thank you for the meal (after)                          arigato gozaimashita

NIGHT TIME

We’re having a party                                          pati o shimas

Cheers!                                                                 kampai!

Would you like a drink?                                     nani ka nomimasen ka?

My round                                                             watashi no ban des

I think I’ve had one too many                           chotto nomisugimashita

Where’s the toilet?                                              toyre wa doko des ka?

You are an excellent dancer                             odori ga sugoku umai des ne

Fat chance!                                                           masaka!

See you tomorrow                                              ashita aimasho

Are you OK?                                                         daijobu des ka?

Sorry                                                                     gomenasai

THE NEXT MORNING

When do I need to get up?                               nanji ni okimas ka?

I am sick                                                               watashi wa byoki des

I need something for a headache                   nani ka zutsu ni

I’m OK                                                                  daijobu des